Uslovi korišćenja sajta i politika privatnosti

Korišćenjem ovog web sajta prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se uspostavlja između vas kao posetioca i vlasnika sajta.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu TheWell.rs i/ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu partnera i mogu se koristiti isključivo za ličnu potrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti autora.

Sadržaj sajta i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada autorima i/ili TheWell.rs

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmeni uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja. 

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj koji se nalazi na sajtu ili bilo koji deo sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Celokupan sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, podložan je izmenama, koje su u isključivoj nadležnosti Redakcije.

Obaveze posetilaca/korisnika sajta

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu nije dozvoljeno:

 • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
 • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;
 • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
 • manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;
 • objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
 • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;
 • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i/ili aplikacije.

Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Zadržavamo pravo da uklonimo svaki sadržaj koji smatramo neprikladnim.

Korisnički nalozi i članstvo

U slučaju otvaranja naloga na sajtu i/ili aplikaciji, korisnik je odgovoran za održavanje bezbednost sopstvenog naloga i u celosti je odgovoran za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru naloga kao i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa nalogom. Davanje netačnih kontakt informacija bilo koje vrste može dovesti do gašenja naloga. Postoji obaveza korisnika o momentalnom obaveštenju u slučaju neovlašćene upotrebe naloga korisnika. U slučaju neovlašćene upotrebe naloga od strane trećih lica, ne preuzimamo odgovornost za radnje ili propuste, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih radnji ili propusta.

TheWell.rs ima pravo da ukloni autorski nalog ako se utvrdi da je korisnik naloga prekršio bilo koju obavezu uslova korišćenja ili je ponašanje korisnika imalo tendenciju da prouzrokuje bilo koju vrstu štete.

Pravila komentarisanja

TheWell.rs ne garantuje za sadržaj komentara. Sadržaj objavljenih komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav autora komentara.

TheWell.rs zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo postmoderacije komentara koji će biti objavljeni.

Politika privatnosti

Poštujemo pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantujemo im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose i pokušavamo da obezbedimo poštovanje važećih zakona Republike Srbije i Evropske unije.

Pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.

Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu: zastitapodataka@thewell.rs

The Well prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

IP adresa

Druge podatke o ličnosti

Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača, kao i detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu.

Svrha obrade i pravni osnov

The Well koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Pružanje osnovnih usluga

The Well podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

TheWell.rs ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

TheWell.rs štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Enkriptovanje podataka

Lične podatke ćemo prikupljati i obraditi za određene svrhe u najmanjem mogućem obimu, te ćemo ih čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe, zbog čega su i bili prikupljeni.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

TheWell.rs vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje vrši se na sledeći način:

Upotrebljavamo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo na našoj internet stranici.

Transfer podataka o ličnosti van EU

TheWell.rs ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

TheWell.rs ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

  Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem The Well na sledeće načine:

Adresa, Email, Telefon redakcija@thewell.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Back to top